3712369136753717204271171367916136683670

 

ZASADY PRZYZNAWANIA ŚWIADCZEŃ Z POMOCY SPOŁECZNEJ

ZASADY PRZYZNAWANIA ŚWIADCZEŃ Z POMOCY SPOŁECZNEJ
 
Postępowanie w sprawie świadczeń pomocy społecznej pracownik socjalny wszczyna na wniosek osoby zainteresowanej lub jej ustawowego przedstawiciela ustawowego lub innej osoby, za zgodą osoby zainteresowanej lub jej ustawowego przedstawiciela. Wniosek o udzielenie pomocy może złożyć osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.
 
Formy wniosku o przyznanie świadczeń z pomocy społecznej mogą być następujące :
- wniosek w piśmie skierowanym do GOPS bezpośrednio lub przekazany według właściwości;
- wniosek ustny, przyjęty do protokołu przyjęcia (załącznik) – w takim wypadku powinien być podpisany przez wnoszącego oraz pracownika, który go przyjął;
- wniosek za pośrednictwem  telefaksu, poczty elektronicznej;
- wniosek innej osoby lub instytucji za zgodą osoby zainteresowanej.     
Zgłoszenie telefoniczne należy traktować jako przesłankę wszczęcia postępowania z urzędu.  Dniem wszczęcia postępowania jest dzień przyjęcia wniosku przez pracownika lub data wpływu do GOPS.
W sytuacji, gdy klient wycofuje wniosek w całości, bez względu na to, czy został przeprowadzony wywiad, należy umorzyć postępowanie.  Postępowanie pracownik socjalny może wszcząć z urzędu.
W sytuacji, kiedy brak jest wniosku strony, a zachodzi konieczność udzielenia pomocy pracownik socjalny musi jednak uzyskać zgodę osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego na udzielenie pomocy w toku prowadzonego postępowania.  Podczas rozmowy pracownika socjalnego z klientem w dniu jego zgłoszenia się w GOPS powinien wykonać czynności, które oprócz funkcji informacyjnej, formalnej, powinny służyć nawiązaniu kontaktu z klientem. 
 
Pracownik powinien: 
- ustalić, jakie są oczekiwania klienta dotyczące pomocy materialnej i niematerialnej – praca socjalna; stroną aktywną w określeniu oczekiwań, co do formy pomocy ma być klient, pracownik socjalny winien ułatwić mu sprecyzowanie jego oczekiwań;
- poinformować klienta o przysługujących mu świadczeniach, dostępnych formach pomocy oraz procedurze ich przyznawania;
- poinformować, że zadaniem klienta jest wykorzystanie własnych środków, możliwości i uprawnień (zadaniem pracownika socjalnego jest pomoc w ich wykorzystywaniu);
- poinformować klienta o przysługujących mu uprawnieniach do uzyskania pomocy poza Ośrodkiem;
- poinformować o konieczności przeprowadzenia wywiadów alimentacyjnych                             u członków rodziny zobowiązanych do alimentacji;
- przyjąć wniosek pisemny, jeśli podopieczny zgłosił się z takim wnioskiem, lub przyjąć wniosek ustny do protokołu przyjęcia;
- wstępnie rozpoznać sytuację; - poinformować klienta, jakie dokumenty są konieczne dla uzyskania pomocy; - ustalić termin wywiadu;
 
Dowody w postępowaniu
Dowodem w postępowaniu jest wszystko, co może przyczynić się do wyjaśnienia sprawy, a nie jest sprzeczne z prawem.
W szczególności dowodem są dokumenty: 
- dowód osobisty lub inny dokument stwierdzający tożsamość;
-  skrócony odpis aktu urodzenia lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość;
- dokumenty określające status cudzoziemca w Rzeczypospolitej Polskiej;
- decyzje właściwego organu w sprawie renty, emerytury, świadczenia przedemerytalnego lub zasiłku przedemerytalnego;
- orzeczenia komisji do spraw inwalidztwa i zatrudnienia wydanego przed dniem                       1 września 1997 r., orzeczenia lekarza orzecznika o niezdolności do pracy, niezdolności do samodzielnej egzystencji, orzeczenia komisji lekarskiej;
- orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności;
-zaświadczenie albo oświadczenie o wysokości wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia, zawierające informację o wysokości potrąconej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenie zdrowotne, składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe w części finansowanej przez ubezpieczonego oraz składki na ubezpieczenie chorobowe,
- zaświadczenie albo oświadczenie o wysokości wynagrodzenia uzyskanego na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia, umowy o dzieło albo w okresie członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub spółdzielni kółek rolniczych (usług rolniczych), zawierające informację o wysokości potrąconej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenie zdrowotne, składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe w części finansowanej przez ubezpieczonego oraz składki na ubezpieczenie chorobowe;
- zaświadczenie albo oświadczenie o okresie zatrudnienia, w tym o okresach, za które były opłacane składki na ubezpieczenia społeczne, oraz o okresach nieskładkowych,
- dowód otrzymania renty lub emerytury, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego;
- zaświadczenie urzędu gminy o powierzchni gospodarstwa rolnego w hektarach przeliczeniowych,
- zaświadczenie wystawione przez szkołę potwierdzającego kontynuowanie nauki           w gimnazjum, szkole ponadgimnazjalnej, szkoły ponadpodstawowej lub szkoły wyższej;
- decyzja starosty o uznaniu lub odmowie uznania za osobę bezrobotną, utracie statusu osoby bezrobotnej, o przyznaniu, odmowie przyznania, wstrzymaniu, wznowieniu wypłaty oraz utracie lub pozbawieniu prawa do zasiłku dla bezrobotnych, dodatku szkoleniowego, stypendium, dodatku aktywizacyjnego albo zaświadczenie                o pozostawaniu w ewidencji bezrobotnych lub poszukujących pracy, 
-   decyzja Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o ustaleniu kapitału początkowego; 
-   zaświadczenie Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające zobowiązanie do opłacania składki na ubezpieczenie społeczne rolników, 
-   zaświadczenie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o zadeklarowanej podstawie wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne osób prowadzących pozarolnicza działalność gospodarczą; 
- zaświadczenie, o którym mowa w art. 8 ust. 7 i 8 ustawy  o pomocy społecznej, wydanego przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego; 
-  oświadczenie o uzyskaniu dochodu, o którym mowa w art. 8 ust. 11 i 12 ustawy; 
-  zaświadczenie lub decyzja organów przyznających świadczenia pieniężne; 
- oświadczenie o stanie majątkowym; wzór oświadczenia o stanie majątkowym określa załącznik nr 2 do Rozporządzenia  Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 czerwca 2012 r. w sprawie  rodzinnego wywiadu. 
Ponadto dowodem mogą być zeznania świadków, opinie biegłych oraz oględziny. Strona nie powinna mieć dostępu do notatek służbowych, zapisków anonimów i innych dokumentów, zawierających informacje niepotwierdzone podpisem osoby składającej oświadczenie. Pisma te nie są dowodem w rozumieniu art. 75 KPA i nie mogą stanowić samoistnych (samodzielnych) podstaw do dokonywania rozstrzygnięć w decyzjach                      o przyznaniu lub o odmowie przyznania z pomocy społecznej pomocy społecznej. 
 
 
 
Wywiad środowiskowy u osoby (rodzinny) ubiegającej się o przyznanie świadczeń z pomocy społecznej
Na podstawie § 2 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1788) wywiad środowiskowy powinien być przeprowadzony w terminie 14 dni roboczych od daty powzięcia wiadomości o potrzebie przyznania świadczeń, a w terminie 2 dni roboczych w sprawach nie cierpiących zwłoki.  Wywiad środowiskowy przeprowadza pracownik socjalny. Przed przystąpieniem do czynności okazuje legitymację pracownika socjalnego. Wywiad środowiskowy przeprowadzany jest w miejscu zamieszkania lub miejscu pobytu klienta lub rodziny. Sposób przeprowadzenia wywiadu powinien uwzględniać sytuację życiową oraz indywidualne cechy osoby ubiegającej się o świadczenie.
W przypadku stwierdzenia przemocy w rodzinie pracownik socjalny jest zobowiązany wypełnić formularz „Niebieska Karta”.
Pracownik socjalny przy pierwszym wywiadzie bada sytuację majątkową strony przyjmując stosowne oświadczenie. Oświadczenie o stanie majątkowym powinno być również przyjmowane przy kolejnych wywiadach, jeśli zaistnieją okoliczności wskazujące na nieujawnione dochody strony.  W trakcie wywiadu środowiskowego ustala się sytuacje osobistą i majątkową osoby lub rodziny ubiegającej się                                         o świadczenia pomocy społecznej i powody ubiegania się o te świadczenia (w miarę możliwości dokonuje się pełnego rozeznania wszystkich dziedzin funkcjonowania osoby lub rodziny wymienionych w wywiadzie, ze szczególnym uwzględnieniem przyczyn trudnej sytuacji życiowej).
Jeśli wywiad środowiskowy nie został przeprowadzony z przyczyn leżących po stronie klienta, to pracownik socjalny sporządza protokół o okolicznościach uniemożliwiających przeprowadzenie wywiadu np.: 
-  klienta odmawia wpuszczenia pracownika socjalnego do zajmowanego lokalu, 
-  klient jest w stanie nietrzeźwym, 
-  klient jest nieobecny w wyznaczonym terminie. 
Jeśli strona nie przedstawiła dokumentów stanowiących podstawę ustalenia jej danych personalnych, stanu zdrowia oraz sytuacji rodzinnej i materialnej to: 
- w przypadku, kiedy strona nie jest zdolna do samoobsługi lub jest niezaradna życiowo, pracownik socjalny powinien pomóc zgromadzić brakujące dokumenty. W wypadku nadmiernego utrudnienia w uzyskaniu potrzebnych dokumentów pracownik socjalny sporządza notatkę służbową, w której podaje brakujące dane oraz źródło, z którego pochodzą, 
- w przypadku, gdy o przyznanie świadczenia ubiega się osoba, do której mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 19 sierpnia 1994r. o ochronie zdrowia psychicznego i nie można, ze względu na jej stan zdrowia, uzyskać podczas wywiadu wymaganych informacji lub dokumentów, pracownik socjalny odnotowuje ten fakt w kwestionariuszu wywiadu. 
- jeśli klient nie był w stanie dostarczyć wymaganych dokumentów, pracownik socjalny wzywa na piśmie do ich uzupełnienia w terminie 7 dni pod rygorem wydania decyzji odmawiającej przyznania pomocy.
Jeśli klient pomimo wezwania nie dostarczył wszystkich dokumentów niezbędnych do przyznania wnioskowanego świadczenia, pracownik socjalny wnioskuje o wydanie decyzji odmawiającej przyznania pomocy.  Przed przystąpieniem do przeprowadzania wywiadu, pracownik socjalny uprzedza osobę lub rodzinę o odpowiedzialności karnej za udzielenie nieprawdziwych informacji (na odpowiednim druku odbiera się oświadczenie). Pracownik socjalny przeprowadzający wywiad obowiązany jest poinformować stronę, że udzielenie informacji niezgodnych ze stanem faktycznym może spowodować egzekwowanie zwrotu nienależnie pobranego świadczenia. Ponadto informuje stronę o konieczności powiadomienia pracownika o każdej zmianie w sytuacji osobistej i majątkowej, która wiąże się z podstawą do przyznania świadczeń. 
Po zakończeniu postępowania zostaje wydana decyzja administracyjna rozstrzygająca wniosek o pomoc. Od każdej decyzji przysługuje prawo do odwołania w trybie wskazanym w pouczeniu decyzji.


 Kto może korzystać z pomocy społecznej?
 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tyrawie Wołoskiej udziela pomocy zgodnie z ustawą o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r. (Dz. U. z 2018 r.,   poz. 1508 z późn. zm.).
 
O pomoc finansową mogą starać się osoby, które spełniają warunki określone w ustawie o pomocy społecznej tj.:

 
  1. Podstawowy warunek dla wszystkich zasiłków - trudna sytuacja życiowa
związana w szczególności z: sieroctwem, bezdomnością, bezrobociem, niepełnosprawnością, długotrwałą lub ciężką chorobą, przemocą w rodzinie, ochroną ofiar handlu ludźmi, ochroną macierzyństwa, problemami rodzin niepełnych i wielodzietnych, trudnościami w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego, problemami w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej całodobowe placówki opiekuńczo-wychowawcze, chorobą alkoholową lub narkomanią, zdarzeniem losowym, klęską żywiołową lub ekologiczną, lub innymi okolicznościami uzasadniającymi udzielenie pomocy społecznej.
 
  1. Drugi warunek - trudna sytuacja finansowa
tzn. miesięczny dochód osoby lub rodziny ubiegającej się pomoc nie może być wyższy od kwoty określonej w ustawie o pomocy społecznej (tzw. kryterium dochodowe ustalone zgodnie z art. 8 ust. 1).
 
Należy pamiętać, że oba wymienione warunki muszą być spełnione jednocześnie.

Obecnie obowiązujące kryteria dochodowe od 1 października 2018 r. wynoszą:

 
  1.  701 zł dla osoby samotnie gospodarującej
  2.  528 zł na osobę w rodzinie
 
UWAGA:
Pomoc udzielana jest na wniosek osoby zainteresowanej, jej przedstawiciela ustawowego albo innej osoby, za zgodą osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego złożony na piśmie do ośrodka pomocy społecznej w miejscu zamieszkania. Decyzja podejmowana jest po skompletowaniu niezbędnych dokumentów i przeprowadzeniu rodzinnego wywiadu środowiskowego. Pracownik socjalny odwiedza osobę lub rodzinę w jej mieszkaniu, ocenia sytuację i na tej podstawie planuje pomoc. Efektem tego nie musi być przyznanie zasiłku pieniężnego, albowiem pracownik socjalny w ramach pracy socjalnej może wskazać inne możliwości, sposoby rozwiązania trudnej sytuacji. Brak zgody na przeprowadzenie wywiadu jest równoznaczne z rezygnacją z pomocy społecznej.
 
Osoby i rodziny korzystające z pomocy społecznej są zobowiązane:

 
  1. Do współdziałania w rozwiązywaniu ich trudnej sytuacji życiowej.
  2. Niezwłocznie poinformować o każdej zmianie w ich sytuacji osobistej, dochodowej i majątkowej, która wiąże się z podstawą do przyznania świadczeń.
 
Brak współdziałania osoby lub rodziny z pracownikiem socjalnym lub asystentem rodziny                       w rozwiązywaniu trudnej sytuacji życiowej, a w szczególności:

 
  • odmowa zawarcia kontraktu socjalnego lub niedotrzymanie jego postanowień,
  • nieuzasadniona odmowa podjęcia zatrudnienia, innej pracy zarobkowej przez osobę bezrobotną lub wykonywania prac społecznie użytecznych, o których mowa w przepisach o promocji zatrudnienia                     i instytucjach rynku pracy,
  • nieuzasadniona odmowa podjęcia leczenia odwykowego w zakładzie lecznictwa odwykowego przez osobę uzależnioną, - marnotrawienie przyznanych świadczeń,
  • marnotrawienie przyznanych świadczeń, będą stanowić podstawę do: odmowy przyznania świadczenia, uchylenia decyzji o przyznaniu świadczenia lub wstrzymania świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej,przyznania pomocy w formie świadczenia niepieniężnego.
 
UWAGA:
W razie wystąpienia dysproporcji między wysokością dochodu udokumentowaną przez Ciebie i Twoją rodzinę, a rzeczywistą sytuacją majątkową stwierdzoną przez pracownika socjalnego, osoba upoważniona do wydawania decyzji administracyjnych może odmówić przyznania świadczeń z pomocy społecznej.
 
DOKUMENTY DO POBRANIA:


 

Wybierz poprzedni miesiąc styczeń 2022 Wybierz następny miesiąc
PN WT ŚR CZ PT SB ND
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 
Nowe
2020-05-22 07:47:25
NOWY RACHUNEK GMINY
 
Urząd Gminy w Tyrawie Wołoskiej informuje, że wszelkie wpłaty w formie przelewów z tytułu podatków oraz innych płatności (bez opłat za śmieci) na rzecz Gminy Tyrawa Wołoska należy kierować na nowy rachunek bankowy
BGK   nr 38 1130 1105 0005 2485 9520 0001 

Opłaty w formie przelewów za odpady komunalne należy kierować na rachunek bankowy
BGK  nr 11 1130 1105 0005 2485 9520 0002
2018-11-28 09:45:35
OGŁOSZENIE
WÓJT GMINY TYRAWA WOŁOSKA
INFORMUJE, ŻE PRZYJMOWANIE STRON W SPRAWACH INDYWIDUALNYCH ODBYWA SIĘ OD PONIEDZIAŁKU DO ŚRODY
W GODZINACH OD 14.00 DO 15.30
PO WCZEŚNIEJSZYM UZGODNIENIU TELEFONICZNYM
POD NR TEL. 13 46 56 931

 

URZĄD GMINY TYRAWA WOŁOSKA, 38-535 TYRAWA WOŁOSKA 175, TEL. (013) 46 56 931, FAX. (013) 46 56 924, E-MAIL: URZAD@TYRAWA.PL
Produkcja i hosting: ZETO-RZESZÓW Strony www - Strony internetowe - Aplikacje internetowe - Sklepy internetowe - Portale korporacyjne
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.
[zamknij]