372637183723368320636763695371937093710198

 

Program

Program "Rodzina 500+" od 1 lipca 2019 - bez kryterium dochodowego
 
Uprzejmie informujemy że od 1 lipca 2019r. Program Rodzina 500+ rusza na nowych zasadach – m. in. bez kryterium dochodowego!
Świadczenie wychowawcze będzie przysługiwało na wszystkie dzieci do 18. roku życia!
Pamiętaj o konieczności złożenia wniosku zarówno, gdy chcesz:
- kontynuować pobieranie świadczenia 500+ na dane dziecko
- ubiegać się o świadczenie 500+ na dziecko na które aktualnie nie pobierasz świadczeń z Programu
 
Wniosek można złożyć:
od 1 lipca 2019r. przez Internet (przez stronę Ministerstwa Rodziny empatia.mrpips.gov.pl, przez bankowość elektroniczną lub przez portal PUE ZUS)
- od 1 sierpnia 2019r.drogą tradycyjną (papierową)w gminie, w której mieszkamy lub listownie za pośrednictwem Poczty Polskiej.
W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze złoży wniosek wraz
z wymaganymi dokumentami do dnia 31 sierpnia 2019r., ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 31 października 2019r.
 
W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze, złoży wniosek wraz
z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 września 2019r. do dnia 30 września 2019r., ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 30 listopada 2019r.
 
W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze, złoży wniosek wraz
z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 października 2019r. do dnia 31 października 2019r., ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 31 grudnia 2019r.
 
W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze, złoży wniosek wraz
z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 listopada 2019r. do dnia 30 listopada 2019r., ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 31 stycznia 2020r.
 
W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze, złoży wniosek wraz
z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 grudnia 2019r. do dnia 31 stycznia 2020r., ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 29 lutego 2020r.
 
W przypadku złożenia wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego w okresie od dnia 1 lipca 2019r. do dnia 30 września 2019r., prawo do świadczenia wychowawczego na podstawie tego wniosku ustala się, począwszy od dnia 1 lipca 2019 r., o ile prawo do świadczenia wychowawczego w okresie, na który jest ustalane, nie jest przyznane


Kiedy i jak złożyć wniosek? :
 
Wniosek o świadczenie wychowawcze z programu „Rodzina 500+” – będzie można składać już od 1 lipca online przez stronę Ministerstwa Rodziny www.empatia.mrpips.gov.pl oraz przez bankowość elektroniczną, a od 1 sierpnia drogą tradycyjną(papierową) w tut. Ośrodku Pomocy Społecznej.
W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na nowy okres zasiłkowy 2019/2021 złoży wniosek do dnia 31 października, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 31 października. Oznacza to, że zostanie zachowana ciągłość wypłat świadczenia także od pierwszego miesiąca nowego okresu.
Gdy wniosek zostanie złożony w okresie od 1 września do 31 października, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik, listopad i grudzień następuje do dnia 31 grudnia.
Gdy wniosek o świadczenie wychowawcze na nowy okres zasiłkowy zostanie złożony w okresie od 1 listopada do 31 grudnia, ustalenie prawa do świadczenia oraz wypłata świadczeń przysługujących od miesiąca złożenia wniosku, następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku.
W przypadku gdy osoba ubiegająca się o przyznanie świadczenia wychowawczego po raz pierwszy, na okres zasiłkowy 2019/2021 złoży wniosek do dnia 30 września, wypłata za lipiec, sierpień, wrzesień, październik i listopad nastąpi do 30 listopada.
 
Jak złożyć wniosek?

1) od 1 lipca przez Internet: za pomocą systemów teleinformatycznych wskazanych przez Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej:
 
- portal Emp@tia na stronie internetowej www.empatia.mrpips.gov.pl  po uwierzytelnieniu wypełnionego wniosku bezpiecznym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP,
- Platformy Usług Elektronicznych – PUE udostępnianej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych,
- banków krajowych świadczących usługi drogą elektroniczną,

2) w formie papierowej:
- od 1 sierpnia wnioski można składać w tutejszym Ośrodku Pomocy Społecznej,
 
Świadczenie wychowawcze (500+) otrzymają:
 
Rodzice i opiekunowie dzieci do 18 roku życia. Matka, ojciec, opiekun dziecka, który wystąpił do sądu o jego przysposobienie albo opiekun prawny dziecka; do ukończenia przez dziecko 18. roku życia, mieszkaniec Gminy Tyrawa Wołoska:
 
- na pierwsze dziecko tj. jedyne lub najstarsze dziecko i kolejne dzieci w rodzinie – bez kryterium dochodowego od 1 lipca 2019r.

Rodzice, niezależnie od stanu cywilnego, faktycznie sprawujący opiekę nad dzieckiem zamieszkującym oraz pozostającym na ich utrzymaniu:
- rodzice będący w związku małżeńskim lub pozostający w nieformalnym związku
- rodzice samotnie wychowujący dzieci
- rodzice rozwiedzeni: jeśli sąd ustalił opiekę naprzemienną – świadczenie otrzyma ojciec i matka w wysokości proporcjonalnej do okresu sprawowania opieki, w innym przypadku - ten rodzic, który faktycznie wychowuje dziecko,
- rodziny patchworkowe – jeżeli rodzice nie wychowują co najmniej jednego wspólnego dziecka, to wówczas świadczenie wychowawcze na dziecko przysługuje tylko rodzicowi biologicznemu.

Rodziny zastępcze oraz prowadzący rodzinny dom dziecka, na dziecko w wieku do ukończenia 18 roku życia. W określonych przypadkach świadczenie z programu "Rodzina 500 plus" otrzymać mogą również cudzoziemcy. W przypadku cudzoziemców obywateli UE/EOG i Szwajcarii, analogicznie jak wobec Polaków przebywających za granicą, stosuje się przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego oraz inne umowy międzynarodowe wiążące nasz kraj. W przypadku pozostałych obcokrajowców, którzy przebywają w Polsce na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji oraz tych, którzy posiadają kartę pobytu z adnotacją „dostęp do rynku pracy”, warunkiem przyznania świadczenia jest zamieszkiwanie w Polsce wraz z dzieckiem. 
 
Na jaki czas będzie przysługiwało prawo do świadczenia?
 
Prawo do świadczenia będzie ustalane na okres od 1 lipca 2019r. do 31 maja 2021r. Wnioski będzie można składać od 1 sierpnia danego roku. Od 2021 roku okres zasiłkowy będzie trwał od 1 czerwca do 31 maja.
 
Kto będzie wypłacał świadczenie?
 
Świadczenie wychowawcze będzie realizowane w gminach, a w sprawach, w których zastosowanie będą miały unijne przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, świadczenie realizować będą marszałkowie województw. Wybór optymalnych rozwiązań organizacyjnych w gminach, które zapewnią prawidłową i terminową realizację świadczenia wychowawczego, należeć będzie do wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. Analogicznie do funkcjonujących od wielu lat rozwiązań organizacyjnych dotyczących świadczeń rodzinnych, świadczenie wychowawcze będzie mogło być realizowane w danej gminie, zarówno w urzędzie gminy/miasta lub w wyodrębnionej komórce organizacyjnej w ośrodku pomocy społecznej lub innej jednostce organizacyjnej w danej gminie np. w funkcjonujących już w wielu miastach w Polsce specjalnych centrach utworzonych do realizacji świadczeń socjalnych.
 
Czy rodziny mieszkające za granicą będą mogły pobierać świadczenie?
 
Program Rodzina 500 plus jest zgodny z dotychczasową, unijną praktyką koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. Pozwala ona ograniczyć przypadki nienależnego pobierania świadczeń przez osoby mieszkające za granicą. Projekt ustawy przewiduje, że świadczenie nie będzie przysługiwać, jeżeli rodzinie przysługuje za granicą świadczenie o podobnym charakterze, za wyjątkiem sytuacji, gdy przepisy o koordynacji systemu zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy przewidują inaczej. Zgodnie z projektem Programu Rodzina 500plus, rodzice składający wniosek o przyznanie świadczenia są zobowiązani do informowania o każdej zmianie mającej wpływ na prawo do tego świadczenia, w tym również o zmianie miejsca zamieszkania. Jeśli rodzic przebywa w innym państwie UE i złoży tam wniosek o świadczenia rodzinne, tamtejszy organ informuje o tym fakcie marszałków województw w Polsce. Marszałek zaś przekazuje te informacje do właściwej gminy.
 
Kiedy świadczenie wychowawcze nie przysługuje?
 
Świadczenie wychowawcze nie przysługuje (art. 8 ustawy), jeżeli:
1) dziecko pozostaje w związku małżeńskim;
2) dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej;
3) pełnoletnie dziecko ma ustalone prawo do świadczenia wychowawczego na własne dziecko (termin pełnoletni nie zawsze jest tożsamy w prawie z terminem osoby, która ukończyła 18 lat, w związku z możliwością uzyskania pełnoletności przez małoletnią kobietę poprzez zawarcie związku małżeńskiego
– art. 10 § 2 kodeksu cywilnego).
4) członkowi rodziny przysługuje za granicą na dziecko świadczenie o podobnym charakterze do świadczenia wychowawczego, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.
 
DRUKI DO POBRANIA:
 
https://www.gov.pl/web/rodzina/nowy-wzor-wniosku-o-swiadczenie-wychowawcze-ktory-bedzie-obowiazywac-od-1-lipca-2019

 

Wybierz poprzedni miesiąc styczeń 2022 Wybierz następny miesiąc
PN WT ŚR CZ PT SB ND
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 
Nowe
2020-05-22 07:47:25
NOWY RACHUNEK GMINY
 
Urząd Gminy w Tyrawie Wołoskiej informuje, że wszelkie wpłaty w formie przelewów z tytułu podatków oraz innych płatności (bez opłat za śmieci) na rzecz Gminy Tyrawa Wołoska należy kierować na nowy rachunek bankowy
BGK   nr 38 1130 1105 0005 2485 9520 0001 

Opłaty w formie przelewów za odpady komunalne należy kierować na rachunek bankowy
BGK  nr 11 1130 1105 0005 2485 9520 0002
2018-11-28 09:45:35
OGŁOSZENIE
WÓJT GMINY TYRAWA WOŁOSKA
INFORMUJE, ŻE PRZYJMOWANIE STRON W SPRAWACH INDYWIDUALNYCH ODBYWA SIĘ OD PONIEDZIAŁKU DO ŚRODY
W GODZINACH OD 14.00 DO 15.30
PO WCZEŚNIEJSZYM UZGODNIENIU TELEFONICZNYM
POD NR TEL. 13 46 56 931

 

URZĄD GMINY TYRAWA WOŁOSKA, 38-535 TYRAWA WOŁOSKA 175, TEL. (013) 46 56 931, FAX. (013) 46 56 924, E-MAIL: URZAD@TYRAWA.PL
Produkcja i hosting: ZETO-RZESZÓW Strony www - Strony internetowe - Aplikacje internetowe - Sklepy internetowe - Portale korporacyjne
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.
[zamknij]