36793720171370226337073688370419837003732

 

Ostrzeganie i alarmowanie, rodzaje alarmów i sygnałów alarmowych.
Ostrzeganie i alarmowanie, rodzaje alarmów i sygnałów alarmowych.
Głównym celem ostrzegania i alarmowania jest unikanie strat w ludziach i środkach materialnych w sytuacji wystąpienia zagrożenia lub zdarzenia mającego charakter katastrofy.

Cel zostanie osiągnięty poprzez:
- działania zapobiegawcze,
- działania prewencyjne,
- monitorowanie stanu środowisk, w których powstają zagrożenia,
- zapewnienie obiegu informacji między organami zarządzającymi w sytuacji wystąpienia zagrożenia,
- przekazanie ludności informacji o zagrożeniu w odpowiednim czasie.
Podstawowe definicje
- alarm - sygnał z dowolnego źródła informujący, że zostało wykryte skażenie lub że wystąpiła sytuacja kryzysowa, które zaistniały na skutek katastrofy naturalnej lub awarii technicznej, działań terrorystycznych lub na skutek zagrożenia wojennego lub wojny;
- alarmowanie - działania mające na celu natychmiastowe przekazanie sygnału do właściwych terytorialnie władz, służb i do ludności na danym terenie, informującego o zagrożeniu skażeniem, skażeniu lub o sytuacji kryzysowej, które zaistniały na skutek katastrofy naturalnej lub awarii technicznej, działań terrorystycznych lub na skutek zagrożenia wojennego lub wojny;
- monitoring skażeń - systematyczną obserwację prowadzoną w określonych geograficznie punktach lub obszarach w celu wykrywania uwolnionych do środowiska materiałów powodujących skażenie lub w celu stwierdzenia zmian stopnia tego skażenia;
- ostrzeganie - działania mające na celu przekazanie komunikatów i informacji uprzedzających o prawdopodobnych zagrożeniach i zalecających podjęcie działań zabezpieczających i ochronnych oraz instruujące o sposobach wykonania takich działań;
- powiadamianie - przekazanie, przy użyciu wszelkich dostępnych środków, określonych informacji mających na celu zaalarmowanie właściwych władz i ludności o możliwości wystąpienia zagrożenia, o jego wystąpieniu lub ustąpieniu oraz przekazanie informacji dotyczących sposobu postępowania w danym przypadku;
- skażenie - zanieczyszczenie środowiska, w szczególności gruntu, wody, powietrza, żywności, pasz oraz powierzchni ciała ludzi lub zwierząt, niebezpiecznymi substancjami i mieszaninami chemicznymi, materiałami promieniotwórczymi lub zakaźnymi czynnikami biologicznymi, niezależnie od ich rodzaju i czasu ich oddziaływania;
- systemy wykrywania i alarmowania o skażeniach - powiązany organizacyjno-technicznie zespół elementów przeznaczonych do identyfikacji skażeń, wytwarzania, gromadzenia, przetwarzania i wstępnej analizy informacji o uwolnieniu do środowiska toksycznych środków chemicznych, materiałów promieniotwórczych, zakaźnych czynników biologicznych i powstaniu ognisk zakażeń, a także o powstałych w następstwie takich zdarzeń skażeniach oraz o potencjalnych źródłach tych zagrożeń;
- wykrywanie skażeń - działanie realizowane w określonym rejonie i czasie w celu potwierdzenia lub wykluczenia obecności niebezpiecznych substancji i mieszanin chemicznych, materiałów promieniotwórczych i zakaźnych czynników biologicznych;
- zakażenie - skutki skażenia ludzi, zwierząt lub roślin zakaźnymi czynnikami biologicznymi.
System wykrywania zagrożeń, ostrzegania i alarmowania polega na:
- uzyskaniu informacji o zbliżaniu się lub stwierdzeniu faktu o wystąpieniu na określonym terenie zagrożenia życia i zdrowia ludzi związanego ze stosowaniem środków rażenia, wystąpienia klęsk żywiołowych, awarii obiektów technicznych, skażeń chemicznych, promieniotwórczych, zakażeń biologicznych, powodzi i pożarów lub innych podobnych zdarzeń,
- określaniu rodzaju, miejsca, skali i możliwych skutków zaistniałych zagrożeń oraz wyznaczaniu niebezpiecznych stref,
- ostrzeganiu i alarmowaniu ludności o zbliżającym się zagrożeniu oraz informowaniu o zalecanych zasadach postępowania ludności w określonej sytuacji.
Wykrywanie zagrożeń, ostrzeganie i alarmowanie ludności realizowane jest w oparciu Systemu Wykrywania i Alarmowania (SWA). System ten przygotowuje się i organizuje w czasie pokoju, a rozwija w sytuacji wystąpienia nadzwyczajnych zagrożeń ludzi i środowiska w czasie pokoju lub podczas podwyższania gotowości obronnej państwa.
 System Wczesnego Ostrzegania
Dobrze zorganizowany system ostrzegania i alarmowania musi spełniać następujące warunki:
- sygnał powinien być ogłoszony z takim wyprzedzeniem w czasie aby ludzie w odpowiednio krótkim czasie moli szybko i spokojnie wykonać określone czynności,
- ogłoszenie sygnału powinno się odbywać jednocześnie dla określonej grupy (np. uczniów w szkole),
- urządzenia alarmowe powinny być tak rozmieszczone aby zasięgi ich słyszalności wzajemnie się pokrywały,
- określona grupa ludzi (np. uczniów w szkole) powinna znać sygnały alarmowe i zasady postępowania po ich ogłoszeniu.

Ostrzeganie i alarmowanie ludności w Polsce – akty prawne

Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (tj. Dz.U. z 2019 r., poz. 1541).


Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U. z 2019 r., poz. 1398).
 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz.U. z 2013 r. poz. 96)
Ogłaszanie i odwoływanie alarmu 
POSTĘPOWANIE PO OGŁOSZENIU SYGNAŁÓW ALARMOWYCH
 
Jednym z przedsięwzięć obrony cywilnej jest instalowanie systemów alarmowych, które mają ostrzegać ludność przed grożącym niebezpieczeństwem z powietrza ora skażeniem promieniotwórczym i chemicznym w celu umożliwienia jej ukrycia się w przygotowanych budowlach lub pomieszczeniach ochronnych.
 
Do ogłaszania (odwoływania) alarmów wykorzystuje się następujące ogłoszenia:
 • systemy alarmowe miast,
 • centralną oraz regionalne rozgłośnie Polskiego Radia i Ośrodki Telewizji Polskiej,
 • radiowęzły radiofonii przewodowej,
 • syreny nie włączone do miejskich systemów alarmowych (syreny zakładów pracy, straży pożarnej itd.).
 Sygnały alarmowe przekazywane zastępczymi środkami alarmowymi (dzwony, syreny ręczne, gongi, buczki itp.) ustala właściwy terenowo szef obrony cywilnej.
PAMIĘTAJ!
PO USŁYSZENIU SYGNAŁU ALARMOWEGO NALEŻY DZIAŁAĆ
SZYBKO, ALE ROZWAŻNIE I BEZ PANIKI

 
Po usłyszeniu sygnału:
- włączyć radioodbiornik lub telewizor
- zastosować się do podanych komunikatów
- powiadomić rodzinę i sąsiadów
Po usłyszeniu sygnału – alarmu powietrznego:
1Osoby znajdujące się w domu powinny:
 • ubrać się;
 • wyłączyć wszystkie urządzenia elektryczne i gazowe oraz wygasić ogień
  w piecu;
 • zamknąć okna i zabezpieczyć mieszkanie;
 • zabrać dokumenty osobiste, zapas żywności, indywidualne środki ochrony przed skażeniami, środki opatrunkowe oraz w miarę potrzeb i możliwości latarkę elektryczną, koc, odbiornik radiowy (na baterię) itp.;
 • zawiadomić o alarmie sąsiadów (mogli nie usłyszeć sygnału alarmowego);
 •      pośpiesznie udać się do najbliższego schronu lub ukrycia.
 
2. Osoby znajdujące się w zakładzie pracy, szkole lub miejscu publicznym powinny:
- przerwać pracę (wyłączyć maszyny i urządzenia) naukę, udział w imprezie, podróż;
- udać się do najbliższego schronu lub ukrycia;
- pomagać słabszym, chorym i ułomnym;
- podporządkować się ściśle poleceniom służb porządkowych obrony cywilnej.
3. Prowadzący pojazdy mechaniczne lub konne powinni je zatrzymać. Pojazdy należy ustawić tak, aby nie blokowały ciągów komunikacyjnych wejść do ukrycia. Z pojazdów konnych należy wyprząc konie i uwiązać je za trwałymi osłonami.

PAMIĘTAJ!
JEŻELI NIE BĘDZIESZ MIAŁ MOŻLIWOŚCI UKRYCIA SIĘ W BUDOWLI OCHRONNEJ, UKRYJ SIĘ W ZAGŁĘBIENIU TERENU LUB ZA INNĄ TRWAŁĄ OSŁONĄ

 
W strefie zagrożonej skażeniami:
 • nałożyć maskę pgaz. lub zastępcze środki ochrony przed skażeniami;
 • starać się wyjść ze strefy skażonej prostopadle pod kątem 90º do kierunku wiatru;
 • omijać kałuże wody po powstałym opadzie promieniotwórczym;
 • nie brać do ręki przedmiotów w strefie skażeń;
 • zgłosić się do najbliższego punktu zabiegów sanitarnych;
 • nie spożywać produktów żywnościowych;
Po usłyszeniu uprzedzenia o zagrożeniu skażeniami lub zakażeniami należy:
 • sprawdzić posiadane indywidualne środki ochrony;
 • sprawdzić zabezpieczenie posiadanych zapasów żywności, wody, paszy;
 • sprawdzić szczelność przygotowanych pomieszczeń dla ludzi i zwierząt,
 • jeśli nie ma innych zaleceń – udać się do pomieszczeń ochronnych (ukryć);
 • przestrzegać ogłaszanych zarządzeń oraz wykonywać polecenia organów obrony cywilnej.
Po usłyszeniu sygnałów odwołania alarmu należy:
 • opuścić schron (ukrycie)
 
 

Wybierz poprzedni miesiąc styczeń 2022 Wybierz następny miesiąc
PN WT ŚR CZ PT SB ND
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 
Nowe
2020-05-22 07:47:25
NOWY RACHUNEK GMINY
 
Urząd Gminy w Tyrawie Wołoskiej informuje, że wszelkie wpłaty w formie przelewów z tytułu podatków oraz innych płatności (bez opłat za śmieci) na rzecz Gminy Tyrawa Wołoska należy kierować na nowy rachunek bankowy
BGK   nr 38 1130 1105 0005 2485 9520 0001 

Opłaty w formie przelewów za odpady komunalne należy kierować na rachunek bankowy
BGK  nr 11 1130 1105 0005 2485 9520 0002
2018-11-28 09:45:35
OGŁOSZENIE
WÓJT GMINY TYRAWA WOŁOSKA
INFORMUJE, ŻE PRZYJMOWANIE STRON W SPRAWACH INDYWIDUALNYCH ODBYWA SIĘ OD PONIEDZIAŁKU DO ŚRODY
W GODZINACH OD 14.00 DO 15.30
PO WCZEŚNIEJSZYM UZGODNIENIU TELEFONICZNYM
POD NR TEL. 13 46 56 931

 

URZĄD GMINY TYRAWA WOŁOSKA, 38-535 TYRAWA WOŁOSKA 175, TEL. (013) 46 56 931, FAX. (013) 46 56 924, E-MAIL: URZAD@TYRAWA.PL
Produkcja i hosting: ZETO-RZESZÓW Strony www - Strony internetowe - Aplikacje internetowe - Sklepy internetowe - Portale korporacyjne
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.
[zamknij]